Banco sem encosto - 1,5m Jatobá

Banco sem encosto – 1,5m Jatobá